Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego .

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Teresa Wacławik, adres poczty elektronicznej malgorzata.waclawik@sp6.augustow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 644 30 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Armii Krajowej

Adres organu odwoławczego: ul. Tartaczna 21, 16-300 Augustów.

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@sp6.augustow.eu

Telefon organu odwoławczego: 87 644 30 91

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia: główne wejście od ulicy Tartacznej, oraz z tyłu budynku od strony parkingu szkolnego dwa wejścia. W wypadku tych wejść jedno z nich nie ma ograniczenia w postaci schodów, z kolei drugie ma podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły od godziny 700 do 1630.
  2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  3. Budynek składa się z: piwnicy użytkowej, parteru oraz dwóch pięter. Częścią parteru i dwóch pięter jest korytarz. Na jego końcu znajduje się klatka schodowa. Piwnica użytkowa, do której prowadzą jedne schody. Budynek nie posiada wind.
  4. W budynku znajduje się łazienka , która jest dostosowana do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
  5. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.